Vòng thi sẽ bắt đầu từ ngày 06/06/2018 đến ngày 13/08/2018.