Thời gian thi sẽ bắt đầu từ ngày 14/09/2018 đến ngày 02/11/2018.